Gebruikersovereenkomst Opdrachtgever

MEDge Opdrachtgever
19-06-2021 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van MEDge, het digitale platform, de samenwerkomgeving ‘MEDgeShare’ en op alle rechtshandelingen die voortvloeien uit het gebruik van de diensten van MEDge.

Definities

MEDge: het bedrijf MEDge, gevestigd te Nijmegen, geregistreerd bij de KvK onder het nummer 77578937.

Website: alle webpagina’s op de internetdomein MEDge.care alsmede alle delen van online toepassingen (zoals bijv. Android en iOS apps) voor zover die in eigendom en beheer zijn van MEDge.

(Het digitale) platform (MEDge): het gebruikersgedeelte van de website voor zover uitsluitend toegankelijk voor gebruikers (opdrachtgevers en opdrachtnemers) na invoering van persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Onderdeel van het platform is de MEDgeShare.

MEDgeShare: de digitale beveiligde samenwerkomgeving waar opdrachtgevers en opdrachtnemers veilig bestanden kunnen delen, kunnen communiceren en samen aan het expertise rapport kunnen werken.

De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die gebruik maakt van het digitale platform van MEDge om opdrachtnemers te vinden die bereid zijn expertise vragen te beantwoorden in de vorm van een expertiserapport (het uitvoeren van een expertise) tegen betaling.

De opdrachtnemer: een BIG geregistreerde zorgverlener (arts), die gebruik maakt van het digitale platform van MEDge in de hoedanigheid van medisch expert om expertiseopdrachten te zoeken, in contact te komen met opdrachtgevers en tegen betaling een expertise uit te voeren.

Expertiseopdracht: een expertise vraag of vragen die een opdrachtgever stelt en plaatst op het digitale platform van MEDge. Een medisch expert (opdrachtnemer) beantwoordt deze vraag of vragen door middel van het uitvoeren van een expertise in een expertise rapport.

Reactie: een aanbod van een opdrachtnemer met betrekking tot een specifieke expertiseopdracht van een opdrachtgever. Het aanbod betreft een bepaald bedrag voor het uitvoeren van de expertise. Dit bedrag kan een vaste prijs zijn of een tarief per uur. Indien de opdrachtnemer kiest voor een tarief per uur, vermeldt hij tevens hoeveel uur hij denkt kwijt te zijn aan de expertiseopdracht. Een reactie geldt als een aanbod in de zin van Boek 6, titel 5, afdeling 2 Burgerlijk wetboek. De reactie kan bestaan uit een tekst en bijlagen en wordt zichtbaar op het platform voor opdrachtgevers.

De opdracht: de overeenkomst van opdracht die met door middel van het digitale platform van MEDge tot stand komt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ter verrichting van een expertiseopdracht. MEDge is géén partij bij deze opdracht.

Medische expertise: een onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijke arts (opdrachtnemer), met het doel om expertise vragen van de opdrachtgever te beantwoorden. De medische expertise (expertise rapport) is het resultaat van de expertiseopdracht. 

Profielpagina’s: alle webpagina’s die door opdrachtgevers en opdrachtnemers in op het platform zijn ingevuld. Profielpagina’s zijn niet zichtbaar voor bezoekers, alleen voor opdrachtgevers en opdrachtnemers op het platform.

Beoordeling: een oordeel over de samenwerking geschreven door een opdrachtgever na het afronden van een expertiseopdracht door een opdrachtgever. De beoordeling wordt omgezet in een aantal sterren en is zichtbaar op het profiel van de opdrachtnemer. Andere opdrachtgevers kunnen beoordelingen gebruiken om een keuze te maken over welke opdrachtnemer de expertise zal uitvoeren.

Gebruikersvergoeding: de vergoeding die de opdrachtgever betaalt om gebruik te kunnen maken van het digitale platform van MEDge en de MEDgeShare. Deze vergoeding bestaat uit een vast deel (licentie) en een variabel deel (kosten per expertise opdracht).  

In aanmerking nemende:

 • MEDge is een digitaal platform waar opdrachtgevers en opdrachtnemer met elkaar in contact kunnen komen met betrekking tot een medische expertise. Een opdrachtgever plaatst een expertiseopdracht op MEDge waarop een opdrachtnemer een reactie kan plaatsen. Een opdrachtgever kan ook zelf op zoek naar een opdrachtnemer op het digitale platform van MEDge. Een opdrachtgever kiest en accepteert de meest geschikte opdrachtnemer en daarmee komt, gefaciliteerd door MEDge, een opdracht tot stand tussen de betreffende opdrachtnemer en de opdrachtgever. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen vervolgens veilig samenwerken op de MEDgeShare aan de expertiseopdracht. 
 • Aan het gebruik van het digitale platform MEDge zijn voorwaarden verbonden die nodig zijn om MEDge als onafhankelijk platform te laten fungeren. Deze overeenkomst is van toepassing op de website, het platform en de MEDgeShare en op alle rechtshandelingen die voortvloeien uit het gebruik van diensten van MEDge.
 • Partijen beogen niet een arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 7:610 BW tot stand te doen komen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en/of MEDge.
 • MEDge staat de opdrachtgever met deze gebruikersovereenkomst, onder voorwaarden van het aanschaffen van een licentie, het gebruiksrecht van het digitale platform en de MEDgeShare toe. De opdrachtgever is gerechtigd om op het digitale platform MEDge een profiel aan te maken, een expertiseopdracht te plaatsen, een opdrachtnemer te benaderen en een aanbod van een opdrachtgever te accepteren ten einde een samenwerking te starten. De opdrachtgever is tevens gerechtigd gebruik te maken van de MEDgeShare.
 • MEDge gebruikt (persoons)gegevens om haar diensten mogelijk te maken. Lees hierover meer in ons Privacy Statement.

Artikel 1: Het platform 

 1. MEDge faciliteert:
 • Een digitaal platform waar een opdrachtgever een expertiseopdracht kan creëren en plaatsen;
 • Een digitaal platform waar een opdrachtnemer een expertiseopdracht kan vinden en uitvoeren;
 • Een digitaal platform waar opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar kunnen vinden en benaderen;
 • Een beveiligde samenwerkomgeving (MEDgeShare) waar opdrachtgevers en opdrachtnemers veilig bestanden kunnen uitwisselen, kunnen communiceren en samen kunnen werken aan de expertiseopdracht;
 • Een model overeenkomst van opdracht om invulling te geven aan de samenwerking ter zake de expertiseopdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer;
 • Automatische facturatie namens de opdrachtnemer.

2. MEDge is niet verantwoordelijk voor enige content geplaatst op het platform en/of op haar website. Tevens is zij niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste gegevens. MEDge neemt wel maatregelen om juistheid, geldigheid en volledigheid van informatie en gegevens te waarborgen en is gerechtigd content en gegevens aan te passen.
3. MEDge is niet verantwoordelijk voor enige content geplaatst op het platform en/of op haar website. Tevens is zij niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste gegevens. MEDge neemt wel maatregelen om juistheid, geldigheid en volledigheid van informatie en gegevens te waarborgen en is gerechtigd content en gegevens aan te passen.

Artikel 2: De registratie

 1. De opdrachtgever registreert zich op het digitale platform van MEDge door middel van het aanmaken van een account en profiel. De minimale voorwaarden voor het registreren als opdrachtgever en het gebruik van MEDge zijn:
 • Inschrijving KvK van de onderneming waarbij de opdrachtgever werkzaam is:
 • Contact-/facturatiegegevens;
 • Rekeningnummer;
 • Eventueel: tekenbevoegdheid of gevolmachtigde vertegenwoordiger.

2. De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 3: De gebruikersvergoeding (licentie), betaling, duur, beëindiging

 1. Een opdrachtgever die gebruik wenst te maken van het digitale platform en de MEDgeShare, is een gebruikersvergoeding verschuldigd voor het plaatsen van expertiseopdrachten, toegang tot het aanbod medisch experts, de software en acquisitie.
 2. Deze gebruikersvergoeding wordt geheven door middel van een vast bedrag (een licentie) en een variabel bedrag (vergoeding per expertiseopdracht). De licentie bestaat uit een persoonlijke, niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruikersrecht op het platform en de MEDgeShare. Het gebruikersrecht wordt door MEDge aan de opdrachtgever toegekend voor de duur van de licentie. Over de duur van de licentie heeft de opdrachtgever krediet om een aantal expertiseopdrachten te plaatsen. 
 3. De licentie mag uitsluitend worden gebruikt door de toegewezen gelinieerde gebruikers. Onder deze gebruikers vallen tevens de kantoorgenoten van de opdrachtgever. Kantoorgenoten werken in of vanuit dezelfde kantoorvestiging/-locatie binnen de normale bedrijfsuitoefening van de onderneming van de opdrachtgever. 
 4. De opdrachtgever mag het gebruikersrecht binnen de licentie niet verkopen, verhuren, leasen, sublimiteiten, uitlenen, overdragen of op timesharebasis delen met derden, behoudens als bepaald in deze overeenkomst.
 5. Betaling van de licentievergoeding geschiedt voorafgaand aan elke licentieperiode op een manier die de opdrachtgever heeft geaccepteerd.
 6. De licentievergoeding is afhankelijk van de gekozen licentie.
 7. De licentievergoeding is gebaseerd op de prijs zoals geldend op het moment van de aanbieding; eventuele fouten in de prijsstelling, welke aan de hand van de geldende tarieven kunnen worden aangetoond, kunnen door MEDge ook naderhand worden gecorrigeerd en doorberekend.
 8. MEDge behoudt zich het recht voor om de prijzen aan te passen.
 9. MEDge is zonder beperking gerechtigd voor verschillende marktsegmenten verschillende licenties aan te bieden, die niet overeenkomen met de licenties getoond op de website. Binnen de licenties is MEDge tevens gerechtigd verder te differentiëren om te kunnen voldoen aan de verschillende behoeften van verschillende sub marktsegmenten.
 10. Tussen MEDge en de opdrachtgever overeengekomen prijzen zijn altijd te vermeerderen met BTW.
 11. Na beëindiging van de licentie, afloop of het opmaken van krediet heeft de opdrachtgever geen gebruikersrechten meer. Indien de duur van de licentie nog niet is afgelopen, maar het krediet is verbruikt, heeft de opdrachtgever alleen nog de mogelijkheid om het aanbod opdrachtnemer te bekijken. Het is dan niet meer mogelijk om een expertiseopdracht te plaatsen. Het is de opdrachtgever uiteraard toegestaan om na afloop van de licentie een nieuwe licentie af te sluiten.
 12. Bij een tussentijdse beëindiging vindt geen (pro rata) restitutie van betaling plaats.

Artikel 4: De (expertise)opdracht

 1. De opdrachtgever plaatst een expertiseopdracht op het platform van MEDge. Deze expertiseopdracht is zichtbaar voor alle opdrachtnemers op het platform en blijft zichtbaar totdat een opdrachtgever een reactie (aanbod) van een opdrachtnemer accepteert, de expertiseopdracht de vervaldatum heeft bereikt of is ingetrokken.
 2. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid tot het wijzigen en intrekken van de expertiseopdracht zolang er geen opdracht met betrekking tot de expertiseopdracht tot stand is gekomen.
 3. De opdracht komt tot stand indien een opdrachtnemer reageert op een expertiseopdracht én de opdrachtgever akkoord gaat met de betreffende opdrachtnemer. De opdracht komt dus tot stand door aanbod en aanvaarding in de zin van artikel 6:217 BW.
 4. De opdracht wordt aangegaan door de opdrachtgever en opdrachtnemer. MEDge is dus nadrukkelijk geen partij bij de overeenkomst of de uitvoering van opdracht die opdrachtgever en opdrachtnemer met betrekking tot de expertiseopdracht aangaan. Hoewel opdrachtgever en opdrachtnemer vrij zijn zelf andere afspraken te maken, adviseert MEDge de opdrachtgever om een dergelijke overeenkomst van opdracht te tekenen.
 5. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun wettelijke verplichtingen. MEDge faciliteert een model overeenkomst van opdracht. Deze overeenkomst vindt u in de MEDgeShare en kan worden gebruikt als voorbeeld/model. Er kunnen geen rechten worden ontleend uit deze (model) overeenkomst en MEDge is ook niet verantwoordelijk voor de juistheid. 
 6. De opdrachtgever vrijwaart MEDge ten aanzien van aansprakelijkheid en alle door MEDge te lijden schade als gevolg van het door opdrachtgever en opdrachtnemer niet in overeenstemming handelen met de (model) overeenkomst van opdracht.
 7. Partijen beogen géén arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 7:610 BW tot stand te doen komen tussen opdrachtgever of/en opdrachtgever en/of MEDge. 
 8. Opdrachtgever zal een opdrachtnemer op grond van een of meerdere opdrachten niet meer dan 660 uur per jaar werkzaamheden laten verrichten, zodat een opdrachtnemer in ieder geval aan een minimum van drie opdrachtgevers op jaarbasis kan voldoen.  
 9. MEDge is geen intermediair, detacheerder, arbeidsbemiddelaar of iets van deze aard. MEDge geeft nergens opdracht toe en heeft ook geen arbeidsrelatie en/of gezagsverhouding met opdrachtgever of opdrachtnemer. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor de juiste invulling en uitvoering van de opdracht.
 10. Nadat het expertise rapport is geschreven rond de opdrachtgever de expertiseopdracht af op het platform. De opdrachtgever schrijft tevens een beoordeling. Deze beoordeling dient gebaseerd te zijn op de waarheid en respectvol te zijn. Een beoordeling mag door MEDge worden verwijderd indien MEDge daartoe gegronde reden acht te hebben.

Artikel 5: Betaling expertiseopdracht en geschil

 1. Een opdrachtgever betaalt direct na acceptatie van het aanbod van de opdrachtnemer, het bedrag volgens het aanbod van de expertiseopdracht, aan MEDge. Het bedrag dat de opdrachtgever betaalt omvat tevens een variabele gebruikersvergoeding naar rato.
 2. MEDge houdt het deel (dat bestemd is voor de opdrachtnemer) vast totdat de opdrachtgever aan het einde van de opdracht de expertiseopdracht afrondt. Indien de opdrachtgever de expertiseopdracht afrondt en een beoordeling heeft geschreven, wordt het bedrag van de expertiseopdracht overgemaakt op het account van de opdrachtnemer.
 3. Indien de opdrachtgever misbruik maakt van de functie om de expertiseopdracht af te ronden, door afronding te weigeren na voltooiing van de expertiseopdracht door de opdrachtnemer, is MEDge bevoegd om alsnog namens de opdrachtgever de expertiseopdracht af te ronden.
 4. Indien opdrachtgever van mening is dat de opdrachtnemer niet volgens de overeenkomst van opdracht handelt of zich niet als goed opdrachtnemer gedraagt, is de opdrachtgever gehouden dit via een schriftelijke mededeling te laten weten aan MEDge. Dit kan volgens de ‘geschillen functie’ of via een e-mail bericht aan support@medge.care. MEDge is bevoegd om een oordeel te vellen op basis van alle feiten en omstandigheden die partijen hierover aan MEDge mededelen. MEDge treft, indien nodig, een passende oplossing. Dit kan inhouden dat de opdrachtgever of opdrachtnemer het volledige bedrag volgens het aanbod terugkrijgt of ontvangt.

Artikel 6: Annuleren 

 1. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een expertiseopdracht of opdracht te annuleren indien blijkt dat er geen overeenstemming mogelijk is ten aanzien van de voorwaarden voor de samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever (overeenkomst van opdracht). Er kunnen derhalve geen rechten worden ontleend aan het tot stand komen van de opdracht (het aanvaarden van het aanbod ten aanzien van de expertiseopdracht). Annulering dient op het platform van MEDge plaats te vinden en digitaal aan MEDge te worden medegedeeld via support@medge.care. De opdrachtgever is gehouden om de gronden van annulering te laten weten aan MEDge. 
 2. Indien een opdrachtgever een (expertise)opdracht annuleert op redelijke gronden, stort MEDge het overgemaakte bedrag ter waarde van de expertiseopdracht terug aan de opdrachtgever. De opdrachtgever ontvangt dit bedrag binnen 14 dagen nadat hij de annulering kenbaar heeft gemaakt aan MEDge en MEDge akkoord heeft gegeven op deze annulering.
 3. De opdrachtgever is bevoegd om na annulering een nieuwe overeenkomst te sluiten met een andere opdrachtnemer.
 4. Indien een opdracht wordt geannuleerd door de opdrachtgever nadat de overeenkomst van opdracht is getekend tussen partijen, is de opdrachtgever een vergoeding/schadeloosstelling verschuldigd aan de opdrachtnemer, alsook de bijbehorende gebruikersvergoeding aan MEDge, tenzij de opdracht wordt geannuleerd wegens verzuim/wanprestatie van de opdrachtnemer. Zie tevens artikel 5 lid 4.

Artikel 7: Medische gegevens 

 1. Er dienen geen kopieën van medisch gegevens en/of medisch dossier te worden geüpload bij het plaatsen van de expertiseopdracht. Deze kopieën worden slechts verstrekt indien de expertiseopdracht en de opdracht tot stand is gekomen en partijen samenwerken op de MEDgeShare. Originelen dienen te allen tijde door de opdrachtgever te worden bewaard. Dit geldt tevens voor digitale gegevensdragers.
 2. MEDge draagt geen aansprakelijkheid voor het eventueel zoekraken van (originele)– gegevens.

Artikel 8: Geheimhouding

 1. MEDge is, behoudens verplichtingen die de wet haar oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet direct dan wel indirect bij de uitvoering van de (expertise)opdracht betrokken zijn. Deze geheimhouding betreft alle informatie, inclusief medische gegevens, van vertrouwelijke aard. (Zie tevens het Privacy statement van MEDge).

Artikel 9: Aansprakelijkheid MEDge

 1. MEDge is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor:
 • Het beschikbaar zijn en/of plaatsen van opdrachtgevers, opdrachtnemers en expertiseopdrachten
 • De informatie die MEDge verstrekt over opdrachtgevers, opdrachtnemers en expertiseopdrachten
 • De inhoud en kwaliteit van de expertiseopdracht die de opdrachtgever plaatst;
 • Het ontvangen van (voldoende deugdelijke) reacties van opdrachtnemers op geplaatste expertiseopdrachten;
 • De inhoud en kwaliteit van de reacties van opdrachtnemers op een expertiseopdracht;
 • Het accepteren van een aanbod van een opdrachtnemer door een opdrachtgever op een expertiseopdracht;
 • De inhouden en kwaliteit van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
 • De inhoud en kwaliteit van de overeenkomst van opdracht gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer;
 • Het vroegtijdig (dus voor voltooiing expertise) afbreken van een samenwerking of overeenkomst van opdracht)
 • Schade die voortvloeit uit het niet of niet geheel nakomen van een of meerdere bepalingen van deze gebruikersovereenkomst;
 • De inhoud en kwaliteit van het uitvoeren van de medische expertise door de opdrachtnemer;
 • De inhoud en kwaliteit van het expertiserapport geschreven door de opdrachtnemer;
 • Eventuele vertragingen in uitvoeren van de expertise en/of schrijven van het expertiserapport door de opdrachtnemer;
 • Het handelen of nalaten van een opdrachtgever of opdrachtnemer, in welke vorm dan ook;
 • Het niet nakomen van opdrachtgevers of opdrachtnemers van toepasselijke wet- en regelgeving, intellectuele eigendomsrechten en privacywetgeving voor derden;
 • Het doen van de aangifte van inkomstenbelasting;
 • Het doen van aangifte van omzetbelasting;
 • Het aangaan van verzekeringen door de opdrachtnemer;
 • Betalingen uit hoofde van overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer;
 • Het handelen of nalaten van een opdrachtgever of opdrachtnemer, in welke vorm dan ook;
 • Eventuele schade die geleden wordt of kosten die ontstaan bij het niet vervullen, verwijderen, wijzigen of annuleren van een opdracht of een expertiseopdracht;
 • Enige directe of indirecte schade door de opdrachtgever en/of opdrachtnemer geleden in verband met het gebruik van het digitale platform van MEDge;
 • Enige directe, indirecte schade of gevolgschade, zakelijke verliezen, verlies door uitval van internet, verlies of beschadiging aan gegevens, of schade ontstaan doordat u zich niet aan deze voorwaarden, onze regels of instructies houdt.
 • De bewaking van eventuele juridische procedures, waaronder bewaking van de verjaring van de rechtsvordering. Hiervoor blijft de opdrachtgever verantwoordelijk.
 • Content geplaatst op de website, het platform of de MEDgeShare.

2. MEDge spant zich in om de juiste werking en bereikbaarheid van het digitale platform van MEDge en de MEDgeShare te optimaliseren. Echter, MEDge kan niet garanderen dat het digitale platform onbeperkt beschikbaar is en alle voorzieningen en functionaliteiten steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van MEDge ter zake is uitgesloten.
3. MEDge dient in het geval er sprake is van een verwijtbare toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk door de opdrachtgever of opdrachtnemer in gebreke gesteld te worden, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
4.Iedere aansprakelijkheid van MEDge is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald.

Artikel 10: Beëindiging

 1. Opdrachtgever en MEDge hebben het recht de registratie van de opdrachtgever op het digitale platform van MEDge te allen tijde te beëindigen en deze gebruikersovereenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden.

Artikel 11: Diversen

 1. Opdrachtgever geeft MEDge toestemming te adverteren met beeldmateriaal van (de onderneming van) de opdrachtgever.
 2. Het is opdrachtgevers en opdrachtnemers niet toegestaan om buiten het digitale platform van MEDge expertiseopdrachten aan te bieden c.q. aan te nemen. Het bepaalde in artikel 12 is hierbij van toepassing.

Artikel 12: Relatiebeding

 1. Het is de opdrachtgever c.q. opdrachtnemer, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van MEDge, niet toegestaan om tot 12 maanden nadat de laatste opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, gefaciliteerd door MEDge, is geëindigd, buiten MEDge om te contracteren ter zake diensten door de opdrachtnemer te laten verrichten die verwant zijn aan de diensten ter zake waarvan MEDge gewoonlijk faciliteert.
 2. Bij overtreding van het bepaalde in lid 1, verbeurt de opdrachtgever en opdrachtnemer aan MEDge een dadelijk en ineens, zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie, een opeisbare eenmalige boete van van € 500, – (zegge: vijfhonderd euro) per overtreding, alsmede € 100, – (zegge: honderd euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van MEDge om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13: Klachten en geschillen

 1. Neem gerust contact met ons op ingeval van klachten, vragen of suggesties met betrekking tot de website, het platform of de MEDgeShare. U kunt ons een bericht sturen via: support@medge.care. We zullen uw klacht, vraag of suggestie proberen te onderzoeken en op te lossen zodra dat redelijkerwijs mogelijk is voor ons. We zullen u informeren over onze acties en oplossingen.

Artikel 14: Juridische bepalingen

 1. Op deze gebruikersvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.