Gebruikersovereenkomst Opdrachtnemer

MEDge Opdrachtnemer
19-06-2021

Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van MEDge, het digitale platform, de samenwerkomgeving ‘MEDgeShare’ en op alle rechtshandelingen die voortvloeien uit het gebruik van de diensten van MEDge.

Definities

MEDge: het bedrijf MEDge, gevestigd te Nijmegen, geregistreerd bij de KvK onder het nummer 77578937.

Website: alle webpagina’s op de internetdomein MEDge.care alsmede alle delen van online toepassingen (zoals bijv. Android en iOS apps) voor zover die in eigendom en beheer zijn van MEDge.

(Het digitale) platform (MEDge): het gebruikersgedeelte van de website voor zover uitsluitend toegankelijk voor gebruikers (opdrachtgevers en opdrachtnemers) na invoering van persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Onderdeel van het platform is de MEDgeShare.

MEDgeShare: de digitale beveiligde samenwerkomgeving waar opdrachtgevers en opdrachtnemers veilig bestanden kunnen delen, kunnen communiceren en samen aan het expertise rapport kunnen werken.

De opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die gebruik maakt van het digitale platform van MEDge om opdrachtnemers te vinden die bereid zijn expertise vragen te beantwoorden in de vorm van een expertiserapport (het uitvoeren van een expertise) tegen betaling.

De opdrachtnemer: een BIG geregistreerde zorgverlener (arts), die gebruik maakt van het digitale platform van MEDge in de hoedanigheid van medisch expert om expertiseopdrachten te zoeken, in contact te komen met opdrachtgevers en tegen betaling een expertise uit te voeren.

Expertiseopdracht: een expertise vraag of vragen die een opdrachtgever stelt en plaatst op het digitale platform van MEDge. Een medisch expert (opdrachtnemer) beantwoordt deze vraag of vragen door middel van het uitvoeren van een expertise in een expertise rapport.

Reactie: een aanbod van een opdrachtnemer met betrekking tot een specifieke expertiseopdracht van een opdrachtgever. Het aanbod betreft een bepaald bedrag voor het uitvoeren van de expertise. Dit bedrag kan een vaste prijs zijn of een tarief per uur. Indien de opdrachtnemer kiest voor een tarief per uur, vermeldt hij tevens hoeveel uur hij denkt kwijt te zijn aan de expertiseopdracht. Een reactie geldt als een aanbod in de zin van Boek 6, titel 5, afdeling 2 Burgerlijk wetboek. De reactie kan bestaan uit een tekst en bijlagen en wordt zichtbaar op het platform voor opdrachtgevers.

De opdracht: de overeenkomst van opdracht die met door middel van het digitale platform van MEDge tot stand komt tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ter verrichting van een expertiseopdracht. MEDge is géén partij bij deze opdracht.

Medische expertise: een onderzoek, uitgevoerd door een onafhankelijke arts (opdrachtnemer), met als doel om de expertise  vragen van de opdrachtgever te kunnen beantwoorden in een expertise rapport.

Profielpagina’s: alle webpagina’s die door opdrachtgevers en opdrachtnemers in op het platform zijn ingevuld. Profielpagina’s zijn niet zichtbaar voor bezoekers, alleen voor opdrachtgevers en opdrachtnemers op het platform.

Beoordeling: een oordeel over de samenwerking geschreven door een opdrachtgever na het afronden van een expertiseopdracht door een opdrachtgever. De beoordeling wordt omgezet in een aantal sterren en is zichtbaar op het profiel van de opdrachtnemer. Andere opdrachtgevers kunnen beoordelingen gebruiken om een keuze te maken over welke opdrachtnemer de expertise zal uitvoeren.

In aanmerking nemende:

 • MEDge is een digitaal platform waar opdrachtgevers en opdrachtnemer met elkaar in contact kunnen komen met betrekking tot een medische expertise. Een opdrachtgever plaatst een expertiseopdracht op MEDge waarop een opdrachtnemer een reactie kan plaatsen. Een opdrachtgever kan ook zelf op zoek naar een opdrachtnemer op het digitale platform van MEDge. Een opdrachtgever kiest en accepteert de meest geschikte opdrachtnemer en daarmee komt, gefaciliteerd door MEDge, een opdracht tot stand tussen de betreffende opdrachtnemer en de opdrachtgever. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen vervolgens veilig samenwerken op de MEDgeShare aan de expertiseopdracht. 
 • Aan het gebruik van het digitale platform MEDge zijn voorwaarden verbonden die nodig zijn om MEDge als onafhankelijk platform te laten fungeren. Deze overeenkomst is van toepassing op de website, het platform en de MEDgeShare en op alle rechtshandelingen die voortvloeien uit het gebruik van diensten van MEDge.

 • Partijen beogen niet een arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 7:610 BW tot stand te doen komen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer en/of MEDge.

 • MEDge staat de opdrachtgever met deze gebruikersovereenkomst, onder voorwaarden van het aanschaffen van een licentie, het gebruiksrecht van het digitale platform en de MEDgeShare toe. De opdrachtnemer is geen gebruikersvergoeding verschuldigd bij het gebruik van het digitale platform en de MEDgeShare. De opdrachtnemer is gerechtigd om op het digitale platform MEDge een profiel aan te maken, een opdrachtgever te benaderen en reageren op een expertiseopdracht ten einde een samenwerking te starten. De opdrachtnemer is tevens gerechtigd gebruik te maken van de MEDgeShare.

 • MEDge gebruikt (persoons)gegevens om haar diensten mogelijk te maken. Lees hierover meer in ons Privacy Statement.


Artikel 1: Het platform

 1. MEDge faciliteert:
 • Een digitaal platform waar een opdrachtgever een expertiseopdracht kan creëren en plaatsen;
 • Een digitaal platform waar een opdrachtnemer een expertiseopdracht kan vinden en uitvoeren; Een digitaal platform waar expertiseopdrachten geplaatst kunnen worden door opdrachtgevers;
 • Een digitaal platform waar opdrachtgevers en opdrachtnemers elkaar kunnen vinden en benaderen;
 • Een beveiligde samenwerkomgeving (MEDgeShare) waar opdrachtgevers en opdrachtnemers veilig bestanden kunnen uitwisselen, kunnen communiceren en samen kunnen werken aan de expertiseopdracht;
 • Een model overeenkomst van opdracht om invulling te geven aan de samenwerking ter zake de expertiseopdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer;
 • Automatische facturatie namens de opdrachtnemer.

 1. MEDge is niet verantwoordelijk voor enige content geplaatst op het platform en/of op haar website. Tevens is zij niet verantwoordelijk c.q. aansprakelijk voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste gegevens. MEDge neemt wel maatregelen om juistheid, geldigheid en volledigheid van informatie en gegevens te waarborgen en is gerechtigd content en gegevens aan te passen.
 2. MEDge is te allen tijde gerechtigd deze gebruikersovereenkomst aan te passen of aan te vullen.


Artikel 2: De registratie

 1. De opdrachtnemer registreert zich op het digitale platform van MEDge door middel van het aanmaken van een profiel. De minimale voorwaarden voor het registreren als opdrachtnemer en het gebruik van MEDge zijn:
 • Een BIG registratie;
 • Contact-/facturatiegegevens;
 • Rekeningnummer.

 1. De toepasselijkheid van eventueel andere voorwaarden van de opdrachtgever/opdrachtnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: De gebruikersvergoeding

 1. De opdrachtnemer is geen gebruikersvergoeding verschuldigd voor het gebruik van het digitale platform en de MEDgeShare.

Artikel 4: De (expertise)opdracht

 1. De opdrachtgever creëert en plaats een expertiseopdracht. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid tot het wijzigen en intrekken van de expertiseopdracht zolang er geen opdracht met betrekking tot de expertiseopdracht tot stand is gekomen.
 2. De opdracht komt tot stand indien een opdrachtnemer reageert op een expertiseopdracht én de opdrachtgever akkoord gaat met de betreffende opdrachtnemer. De opdracht komt dus tot stand door aanbod en aanvaarding in de zin van artikel 6:217 BW.
 3. De opdracht wordt aangegaan door de opdrachtgever en opdrachtnemer. MEDge is dus nadrukkelijk geen partij bij de overeenkomst of de uitvoering van opdracht die opdrachtgever en opdrachtnemer met betrekking tot de expertiseopdracht aangaan. Hoewel opdrachtgever en opdrachtnemer vrij zijn zelf afspraken te maken, adviseert MEDge de opdrachtgever en opdrachtnemer afspraken vast te leggen in een overeenkomst van opdracht.
 4. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn te allen tijde zelf verantwoordelijk voor hun wettelijke verplichtingen. MEDge faciliteert een model overeenkomst van opdracht. Deze overeenkomst vindt u in de MEDgeShare en kan worden gebruikt als voorbeeld/model. Er kunnen geen rechten worden ontleend uit deze overeenkomst en MEDge is ook niet verantwoordelijk voor de juistheid. 
 5. De opdrachtgever vrijwaart MEDge ten aanzien van aansprakelijkheid en alle door MEDge te lijden schade als gevolg van het door opdrachtgever en opdrachtnemer niet in overeenstemming handelen met de (model) overeenkomst van opdracht.

Artikel 5: Zelfstandigheid

 1. Opdrachtnemer erkent dat hij/zij uitsluitend gebruik maakt van het platform van MEDge om een eigen onderneming te drijven en om aan het daarvoor benodigde zelfstandigheidscriteria voor ondernemers te kunnen voldoen.
 2. Opdrachtnemer erkent dat MEDge in geen geval en op geen enkele wijze de zelfstandigheid van ondernemers garandeert.
 3. Partijen beogen géén arbeidsovereenkomst zoals bedoeld in artikel 7:610 BW tot stand te doen komen tussen opdrachtgever of/en opdrachtgever en/of MEDge.
 4. Opdrachtnemer kan jaarlijks een maximum van 660 uren werken voor een individuele opdrachtgever, zodat in ieder geval aan een minimum van drie opdrachtgevers op jaarbasis voldaan kan worden. Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor dit maximaal aantal uur.
 5. Opdrachtnemer kan de eerste opdracht die met behulp van MEDge tot stand komt verrichten zonder te beschikken over een btw-nummer
 6. Opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor de inkomsten die hij/zij naar aanleiding van de opdracht vergaart en zelf verantwoordelijk (c.q. aansprakelijk) voor het (onjuist) opgeven van deze inkomsten aan de belastingdienst.
 7. De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het juist afsluiten van verzekeringen ten aanzien van zijn diensten
 8. De opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud/kwaliteit van zijn (uitgevoerde) expertise en expertiserapport.

Artikel 6: Betaling expertiseopdracht en geschil

 1. Een opdrachtgever betaalt direct na acceptatie van het aanbod van de opdrachtnemer, het bedrag volgens het aanbod van de expertiseopdracht aan MEDge. Het bedrag dat de opdrachtgever betaalt omvat tevens een variabele gebruikersvergoeding naar rato.
 2. MEDge houdt het deel (dat bestemd is voor de opdrachtnemer) vast totdat de opdrachtgever aan het einde van de opdracht de expertiseopdracht afrondt. Indien de opdrachtgever de expertiseopdracht afrondt en een beoordeling heeft geschreven, wordt het bedrag van de expertiseopdracht overgemaakt op het account van de opdrachtnemer.
 3. Indien de opdrachtgever misbruik maakt van de functie om de expertiseopdracht af te ronden, door afronding te weigeren na voltooiing van de expertiseopdracht door de opdrachtnemer, is MEDge bevoegd om alsnog namens de opdrachtgever de expertiseopdracht af te ronden.
 4. Indien opdrachtnemer van mening is dat de opdrachtnemer niet volgens de overeenkomst van opdracht handelt of zich niet als goed opdrachtgever gedraagt, is de opdrachtnemer gehouden dit via een schriftelijke mededeling te laten weten aan MEDge. Dit kan volgens de ‘geschillen functie’ of via een e-mail bericht aan support@medge.care. MEDge is bevoegd om een oordeel te vellen op basis van alle feiten en omstandigheden die partijen hierover aan MEDge mededelen. MEDge treft, indien nodig, een passende oplossing. Dit kan inhouden dat de opdrachtgever of opdrachtnemer het volledige bedrag volgens het aanbod terugkrijgt of ontvangt.  

Artikel 7: Annuleren 

 1. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid om een expertiseopdracht of opdracht te annuleren indien blijkt dat er geen overeenstemming mogelijk is ten aanzien van de voorwaarden voor de samenwerking tussen opdrachtnemer en opdrachtgever (overeenkomst van opdracht). Er kunnen derhalve geen rechten worden ontleend aan het tot stand komen van de opdracht (het aanvaarden van het aanbod ten aanzien van de expertiseopdracht). Annulering dient op het platform van MEDge plaats te vinden en digitaal aan MEDge te worden medegedeeld via support@medge.care. De opdrachtgever is gehouden om de gronden van annulering te laten weten aan MEDge. 
 2. De opdrachtgever is bevoegd om na annulering een nieuwe overeenkomst te sluiten met een andere opdrachtnemer.
 3. Indien een opdracht wordt geannuleerd door de opdrachtgever nadat de overeenkomst van opdracht is getekend tussen partijen, is de opdrachtgever een vergoeding/schadeloosstelling verschuldigd aan de opdrachtnemer, alsook de bijbehorende gebruikersvergoeding aan MEDge, tenzij de opdracht wordt geannuleerd wegens verzuim/wanprestatie van de opdrachtnemer. Zie tevens artikel 6 lid 4.

Artikel 8: Geheimhouding

 1. MEDge is, behoudens verplichtingen die de wet haar oplegt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet direct dan wel indirect bij de uitvoering van de (expertise)opdracht betrokken zijn. Deze geheimhouding betreft alle informatie, inclusief medische gegevens, van vertrouwelijke aard.

Artikel 9: Aansprakelijkheid MEDge

1. MEDge, gelieerde ondernemingen aan MEDge, bestuurders, personeel, toeleveranciers zijn niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor:

 • Het beschikbaar zijn en/of plaatsen van opdrachtgevers, opdrachtnemers en expertiseopdrachten;
 • De informatie die MEDge verstrekt over opdrachtgevers, opdrachtnemers en expertiseopdrachten;
 • De inhoud en kwaliteit van de expertiseopdracht die de opdrachtgever plaatst;
 • Het ontvangen van (voldoende deugdelijke) reacties van opdrachtnemers op geplaatste expertiseopdrachten;
 • De inhoud en kwaliteit van de reacties van opdrachtnemers op een expertiseopdracht;
 • Het accepteren van een aanbod van een opdrachtnemer door een opdrachtgever op een expertiseopdracht;
 • De inhouden en kwaliteit van de samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer
 • De inhoud en kwaliteit van de overeenkomst van opdracht gesloten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer;
 • Het vroegtijdig (dus voor voltooiing expertise) afbreken van een samenwerking of overeenkomst van opdracht)
 • Schade die voortvloeit uit het niet of niet geheel nakomen van een of meerdere bepalingen van deze gebruikersovereenkomst;
 • De inhoud en kwaliteit van het uitvoeren van de medische expertise door de opdrachtnemer;
 • De inhoud en kwaliteit van het expertiserapport geschreven door de opdrachtnemer;
 • Eventuele vertragingen in uitvoeren van de expertise en/of schrijven van het expertiserapport door de opdrachtnemer;
 • Het handelen of nalaten van een opdrachtgever of opdrachtnemer, in welke vorm dan ook;Het niet nakomen van opdrachtgevers of opdrachtnemers van toepasselijke wet- en regelgeving, intellectuele eigendomsrechten en privacywetgeving voor derden;
 • Het doen van de aangifte van inkomstenbelasting;
 • Het doen van aangifte van omzetbelasting;
 • Het aangaan van verzekeringen door de opdrachtnemer;
 • Betalingen uit hoofde van overeenkomst van opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer;
 • Het handelen of nalaten van een opdrachtgever of opdrachtnemer, in welke vorm dan ook;
 • Eventuele schade die geleden wordt of kosten die ontstaan bij het niet vervullen, verwijderen, wijzigen of annuleren van een opdracht of een expertiseopdracht;
 • Enige directe of indirecte schade door de opdrachtgever en/of opdrachtnemer geleden in verband met het gebruik van het digitale platform van MEDge;
 • Enige directe, indirecte schade of gevolgschade, zakelijke verliezen, verlies door uitval van internet, verlies of beschadiging aan gegevens, of schade ontstaan doordat u zich niet aan deze voorwaarden, onze regels of instructies houdt.
 • De bewaking van eventuele juridische procedures, waaronder bewaking van de verjaring van de rechtsvordering. Hiervoor blijft de opdrachtgever verantwoordelijk.
 • Content geplaatst op de website, het platform of de MEDgeShare.

 1. MEDge spant zich in om de juiste werking en bereikbaarheid van het digitale platform van MEDge te optimaliseren. Echter, MEDge kan niet garanderen dat het digitale platform onbeperkt beschikbaar is en alle voorzieningen en functionaliteiten steeds probleemloos functioneren. Alle aansprakelijkheid van MEDge ter zake is uitgesloten.
 2. MEDge dient in het geval er sprake is van een verwijtbare toerekenbare tekortkoming eerst schriftelijk door de opdrachtgever of opdrachtnemer in gebreke gesteld te worden, met een redelijke termijn om alsnog haar verplichtingen na te komen, dan wel eventuele fouten te herstellen of schade te beperken of op te heffen.
 3. Iedere aansprakelijkheid van MEDge is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar wordt uitbetaald.

Artikel 10: Beëindiging

 1. Opdrachtnemer en MEDge hebben het recht de registratie van de opdrachtnemer op het digitale platform van MEDge te allen tijde te beëindigen en deze gebruikersovereenkomst te ontbinden, zonder opgaaf van reden.

Artikel 11: Diversen

 1. Opdrachtnemers kunnen hun eerste opdracht die met behulp van het platform van MEDge tot stand komt verrichten zonder te beschikken over een btw-nummer. Na de eerste opdracht dienen opdrachtnemers zelf zorg te dragen voor een juiste registratie bij de KvK.
 2. Indien Opdrachtnemers een btw-nummer hebben aangevraagd bij de Belastingdienst, wordt het versturen van facturen uitgesteld tot het moment dat het btw-nummer is ontvangen.
 3. Opdrachtnemers zijn zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het opgeven van de inkomsten aan de Belastingdienst die zijn over een opdracht vergaren.
 4. Het is voor opdrachtgevers en opdrachtnemers niet toegestaan om buiten het digitale platform van MEDge expertiseopdrachten aan te bieden c.q. aan te nemen. Het bepaalde in artikel 12 is hierbij van toepassing.
 5. MEDge houdt zich het recht voor om op elk moment deze voorwaarden te wijzigen.
 6. Indien blijkt dat enige bepaling van deze voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins ongeldig is, zal dit geen effect hebben op overige bepalingen in deze voorwaarden.

Artikel 12: Relatiebeding

 1. Het is de opdrachtgever c.q. opdrachtnemer, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van MEDge, niet toegestaan om tot 12 maanden nadat de laatste opdracht tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, gefaciliteerd door MEDge, is geëindigd, buiten MEDge om, te contracteren ter zake diensten door de opdrachtnemer te laten verrichten die verwant zijn aan de diensten ter zake waarvan MEDge gewoonlijk faciliteert.
 2. Bij overtreding van het bepaalde in lid 1, verbeurt de opdrachtgever en opdrachtnemer aan MEDge een dadelijk en ineens, zonder voorafgaande ingebrekestelling of sommatie, opeisbare eenmalige boete van van € 500, – (zegge: vijfhonderd euro) per overtreding, alsmede € 100, – (zegge: honderd euro) voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van MEDge om volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 13: Klachten en geschillen

 1. Neem gerust contact met ons op ingeval van klachten, vragen of suggesties met betrekking tot de website, het platform of de MEDgeShare. U kunt ons een bericht sturen via: support@medge.care. We zullen uw klacht, vraag of suggestie proberen te onderzoeken en op te lossen zodra dat redelijkerwijs mogelijk is voor ons. We zullen u informeren over onze acties en oplossingen.

Artikel 14: Juridische bepalingen

 1. Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing.